Stuur een bericht

Voorwaarden

Additional image

ALGEMENE VOORWAARDEN VANDAM

De eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid VANDAM, gevestigd aan de van Steenstraat 17 in Didam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 68385803, hierna te noemen “leverancier.”

Artikel 1: Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, en rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en de wederpartij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Eventuele voorwaarden van de wederpartij worden expliciet afgewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen en beperkt tot de specifieke overeenkomst waarin deze afwijkingen zijn vastgelegd.

Artikel 2: Offertes
Alle aanbiedingen, offertes, en adviezen van de leverancier zijn vrijblijvend. Opdrachten en wijzigingen worden pas bindend nadat de leverancier deze schriftelijk heeft aanvaard of binnen 8 dagen na ontvangst van de opdracht is gestart met de uitvoering. Kennelijke vergissingen worden gecorrigeerd zonder aansprakelijkheid. Offertes zijn 60 dagen geldig.

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht
De leverancier richt zich op het bouwen van websites en webshops en is niet verantwoordelijk voor contentlevering en hosting. Het resultaat van de opdracht wordt nagestreefd in samenwerking met de wederpartij. De leverancier garandeert inzet voor een bevredigend resultaat, maar tevredenheid wordt niet gegarandeerd. Eventuele extra activiteiten worden tegen het afgesproken uurtarief in rekening gebracht.

Artikel 4: Prijzen
Opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en gebaseerd op normale omstandigheden tijdens reguliere werktijden. Bij wijzigingen in factoren behoudt de leverancier het recht om prijzen aan te passen. Bij samengestelde prijsopgaven geldt geen verplichting tot levering van gedeelten tegen proportionele prijzen.

Artikel 5: Wijziging in opdracht
Wijzigingen of aanvullingen op de opdracht die leiden tot hogere kosten worden extra in rekening gebracht. De leverancier is niet aansprakelijk voor vertraging door gewenste wijzigingen. Mondelinge wijzigingen zijn op eigen risico van de wederpartij.

Artikel 6: Gedeeltelijke levering
Elke gedeeltelijke levering kan afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 7: Opleveringstermijnen
Opgegeven termijnen zijn indicatief en geen fatale termijnen. Niet-tijdige levering geeft geen recht op schadevergoeding. De leverancier kan de overeenkomst in delen opleveren en betaling per deellevering vragen.

Artikel 8: Vertraging door de wederpartij
Vertraging door de wederpartij kan leiden tot extra kosten voor reeds geleverde prestaties. De leverancier kan betaling eisen na het verstrijken van de normale benodigde tijd voor afronding van het werk.

Artikel 9: Overmacht
Bij overmacht kan de leveringsplicht worden opgeschort, en de opleveringstermijn verlengd. Bij overschrijding van 3 maanden kan de leverancier de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder schadevergoeding.

Artikel 10: Annuleringen
Bij eenzijdige annulering is de wederpartij verplicht redelijke kosten te vergoeden, onverminderd het recht van de leverancier op winstderving en andere schade.

Artikel 11: Betalingstermijn
Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De leverancier kan voor levering zekerheid voor betaling vragen. Bij niet-tijdige betaling is de wederpartij rente en een boete verschuldigd.

Artikel 12: Auteursrechten
Intellectuele eigendomsrechten gaan over op de wederpartij na volledige betaling. De wederpartij staat in voor het gebruik van aangeleverd materiaal en vrijwaart de leverancier voor schending van rechten van derden.

Artikel 13: Retentierecht
De leverancier kan retentierecht uitoefenen op zaken van de wederpartij tot voldoening van alle vorderingen, tenzij voldoende zekerheid is gesteld.

Artikel 14: Ontbinding door leverancier
De leverancier kan de overeenkomst ontbinden en volledige schadevergoeding vorderen bij specifieke gebeurtenissen, zoals faillissement of veroordeling van de wederpartij.

Artikel 15: Klachten
Reclames moeten binnen 8 dagen schriftelijk worden gemeld. Na gebruik van geleverde zaken vervallen aanspraken. De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt vergoed.

Artikel 16: Rechtskeuze, geschillen
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.